Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Chi tiết

CV Số: 145/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: CBTT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 145/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: CBTT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông) ban hành ngày 24/10/2014. Chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết

Thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết

CV Số: 116/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 116/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 29/08/2014. Chi tiết