Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty16:36' 7/11/2014

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Tài liệu phục vụ cho việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin mời Quý vị tải về theo danh mục dưới đây:
1. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
2. Lý lịch trích ngang ông Đinh Ngọc Lân
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông