Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản16:2' 1/10/2014

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:
- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc triển khai thực hiện.
Tài liệu phục vụ cho việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin mời Quý vị tải về theo danh mục dưới đây:
1. Tờ trình của HĐQTvề việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty
2. Tờ trình của HĐQTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty
3. Tờ trình của HĐQTvề việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty
4. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
5. Mẫu văn bản đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông