Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 072/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 072/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 09/06/2014. Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. Chi tiết

CV Số: 062/2014/CV-TGĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin bất thường)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 062/2014/CV-TGĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin bất thường) ban hành ngày 30/05/2014. Chi tiết

NQ Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố NQ Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014) Chi tiết

BB Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố BB Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ-SAI DONG URBAN JSC (V/v: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014) Chi tiết