Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

BC Số 01/2015/BC-SAIDONG URBAN JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố BC Số 01/2015/BC-SAIDONG URBAN JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014. Chi tiết

CV Số: 1301/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 1301/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014) ban hành ngày 13/01/2015. Chi tiết

Thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết

CV Số: 164/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Sài Đồng )

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 164/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Sài Đồng ) ban hành ngày 27/11/2014. Chi tiết

CV Số: 152/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 152/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 07/11/2014. Chi tiết