Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV số: 320/2012/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty) ban hành ngày 01/10/2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV số: 320/2012/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty) ban hành ngày 01/10/2012. Chi tiết

CV số: 314/2012/CV-SAI DONG URBAN JSC (V/v BC sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng quý II năm 2012)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV số: 314/2012/CV-SAI DONG URBAN JSC (V/v Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng quý II năm 2012) ban hành ngày 24/09/2012. Chi tiết

CV số: 306/2012/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV số: 306/2012/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012) ban hành ngày 10/09/2012 Chi tiết

SDI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Chi tiết