Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 0403/2014/CV-KT (V/v: Công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 0403/2014/CV-KT (V/v: Công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013) ban hành ngày 04/03/2014. Chi tiết

CV Số 01/2014/BC-SAI DONG URBAN JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số 01/2014/BC-SAI DONG URBAN JSC (Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2013) ban hành ngày 27/01/2014. Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông SDI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Chi tiết

CV số: 001/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi nhân sự của công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV số: 001/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi nhân sự của công ty) ban hành ngày 02/01/2014. Chi tiết