Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 031/2014/CV-TGĐ-SAIDONG (V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 031/2014/CV-TGĐ-SAIDONG (V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng) ban hành ngày 27/03/2014. Chi tiết

CV Số 025/2014/CV-SAIDONG URBAN JSC (V/v: V/v: Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng CV Số 025/2014/CV-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty) ban hành ngày 20/03/2014. Chi tiết

Bộ tài liệu gửi cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng gửi đến quý Cổ đông bộ tài liệu để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 Chi tiết

CV Số: 020/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 020/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt) ban hành ngày 07/03/2014. Chi tiết