Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản8:25' 16/7/2014

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi cổ đông sáng lập;

2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

3. Thông qua việc triển khai thực hiện.