Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán23:54' 26/4/2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:       Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Mã chứng khoán:               SDI

Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá :                        10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:                   UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:   10/5/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/5/2019 đến ngày 24/6/2019

- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty


Trân trọng thông báo!(Đã ký) 

Tổng Giám đốc

Trần Hoài An


Tài liệu đính kèm: Thông báo về ngày chốt DSCĐ của VSD