Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản11:38' 20/9/2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Mã chứng khoán: SDI

Mã ISIN: VN000000SDI3

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2019

Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/10/2019 đến ngày 30/11/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở văn phòng Công ty
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Tái cơ cấu công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRẦN HOÀI AN