Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu SDI của tổ chức có liên quan14:8' 8/8/2014

I. Tập đoàn Vingroup – Công ty CP - tổ chức có liên quan - đăng ký mua 24.000.000 CP

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức đăng ký giao dịch có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

2.1 Ông Vũ Đức Thế

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Ông Vũ Đức Thế là Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn Vingroup

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

2.2 Ông Phạm Thiếu Hoa

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Ông Phạm Thiếu Hoa là Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn Vingroup

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

3. Mã chứng khoán giao dịch: SDI

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.800.300 cổ phiếu, chiếm 74% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

5 Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng: 24.000.000 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.800.300 cổ phiếu, chiếm 94% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

7. Mục đích thực hiện giao dịch: để nâng tỷ lệ sở hữu

8. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/8/2014 đến ngày 10/9/2014

II. Công ty TNHH Một thành viên Hanel - tổ chức có liên quan - đăng ký bán 24.000.000 CP

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Hanel

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức đăng ký giao dịch có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

2.1 Ông Nguyễn Quốc Bình

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Ông Nguyễn Quốc Bình là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Hanel

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

2.2 Bà Đoàn Thị Kim Oanh

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Bà Đoàn Thị Kim Oanh là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hanel

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

2.3 Ông Hoàng Quốc Quân

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Ông Hoàng Quốc Quân là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hanel

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

2.4 Bà Trần Thị Vân Thanh

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Bà Trần Thị Vân Thanh là Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Hanel

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

3. Mã chứng khoán giao dịch: SDI

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.000.000 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 24.000.000 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

7. Mục đích thực hiện giao dịch: để thu hồi vốn đầu tư

8. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/8/2014 đến ngày 10/9/2014